Plastová okna do vašeho bytu a domu
zkušenosti, profily, firmy, cena, provedení

Doporučujeme

Úprava materiálu hračkou! Vibrační bruska se slevou, příslušenstvím a zárukou na Rucni-naradi.cz

Čtvrtecka.cz - odborník na malování a stěhování v Praze a okolí

Nábytek a kuchyňské linky pro dokonalé bydlení

Pořiďte si kvalitní venkovní žaluzie pro vaše okna.

Cenové kalkulace kuchyní a 3D návrhy kuchyní na míru ZDARMA - Stylishrooms.cz.

 

Oknoplastik

Příspěvek do diskuze
:
:
:
Všechny položky jou povinné

hnbaanio  (3.4.2020 8:23)

hddra oni

http://hydra-onion2.org/
[url]http://hydra-onion2.org/[/url]

hnbaanio  (2.4.2020 5:26)

hddra oni

http://hydra-onion2.org/
[url]http://hydra-onion2.org/[/url]

godnagind  (1.4.2020 17:38)

Ęŕęčĺ ňîâŕđű ďđĺäńňŕâëĺíű íŕ Ăčäđĺ
Ňŕę ęŕę <a href="https://hydra-pay.net">Ăčäđŕ</a> ˙âë˙ĺňń˙ ěŕęđĺňďëĺéńîě, đŕáîňŕţůĺě â Äŕđęíĺňĺ, ňî č ňîâŕđű ňóň áóäóň ńîîňâĺňńňâóţůčĺ.  îńíîâíîě çŕďđĺůĺííŕ˙ ďđîäóęöč˙, ęîňîđóţ íĺëüç˙ ęóďčňü îáű÷íűě ńďîńîáîě.

Ďîęóďŕňĺëč ěîăóň íŕéňč íŕđęîňč÷ĺńęčĺ âĺůĺńňâŕ, îđóćčĺ, äŕííűĺ áŕíęîâńęčő ęŕđň, ďîääĺëüíűĺ äîęóěĺíňű. Ďđč ýňîě ŕńńîđňčěĺíň ňîâŕđîâ îďđĺäĺë˙ĺňń˙ ńďđîńîě. ×ĺě ďîďóë˙đíĺĺ ňîâŕđ čëč óńëóăŕ, ňĺě îíŕ ÷ŕůĺ áóäĺň ďî˙âë˙ňüń˙ â <a href="https://hydra-pay.net">ěŕăŕçčíŕő Ăčäđű</a>.

Ęđîěĺ ýňîăî, <a href="https://hydra-pay.net">hydra center</a> óäîáĺí äë˙ čńďîëüçîâŕíč˙. Ňîâŕđű č óńëóăč îňńîđňčđîâŕíű ďî ęŕňŕëîăŕě. Ńóůĺńňâóĺň ďîčńę, ďđč ďîěîůč ęîňîđîăî ěîćíî ëĺăęî íŕéňč íóćíűé ňîâŕđ čëč ěŕăŕçčí.
Ęŕę ďđčîáđĺńňč ňîâŕđ â ěŕđęĺňďëĺéńĺ Hydra
Ňŕę ęŕę <a href="https://hydra-pay.net">hydra ńŕéň ŕíîíčěíűő ďđîäŕć</a>, ňî âŕě íĺ íóćíî óęŕçűâŕňü ńâîč ëč÷íűĺ äŕííűĺ. Äë˙ đĺăčńňđŕöčč äîńňŕňî÷íî:

Ďđčäóěŕňü ëîăčí;
Çŕďîëíčňü ďîëĺ ń ďŕđîëĺě.

Íŕ <a href="https://hydra-pay.net">hydra đĺăčńňđŕöč˙</a> çŕéěĺň ó âŕń íĺńęîëüęî ńĺęóíä. Ďîńëĺ ýňîăî, âű ńěîćĺňĺ ďîëó÷čňü äîńňóď ę ëč÷íîěó ęŕáčíĺňó, ÷ĺđĺç ęîňîđűé ěîćíî ďîďîëíčňü ńâîé áŕëŕíń â ęđčďňîâŕëţňĺ.

Ďîńëĺ ďĺđĺâîäŕ öčôđîâűő ŕęňčâîâ íŕ ńâîé ń÷ĺň â Ăčäđĺ, ďĺđĺőîäčňĺ ę âűáîđó ňîâŕđîâ čëč óńëóă. Ňóň âńĺ óćĺ áîëĺĺ ďđčâű÷íî č ďđîöĺńń ńőîć íŕ ďîęóďęó â ńňŕíäŕđňíűő číňĺđíĺň-ěŕăŕçčíŕő.

Čńďîëüçîâŕíč˙ ęđčďňîâŕëţňű äë˙ ďîęóďîę íĺîáőîäčěî äë˙ ňîăî, ÷ňîáű ďđŕâîîőđŕíčňĺëüíűĺ îđăŕíű íĺ ńěîăëč îňńëĺäčňü âŕřó ëč÷íîńňü ÷ĺđĺç ôčíŕíńîâűĺ ňđŕíçŕęöčč.

https://hydra-pay.net/
[url]https://hydra-pay.net/[/url]

Leonardsit  (1.4.2020 6:38)

Howdy! <a href=https://onlinepharmacy.ru.com/#buy-dapoxetine-pills>Clomifene</a> excellent internet site.

CyberXRhity  (31.3.2020 14:38)

Eskadron is one of the very appreciated high-street manufacturers on the entire world that focuses on the production of highquality equestrian clothing and equipment. This Italian concern has been set by Pikeur trying to fit with the jockeys' needs, have been searching for professional but also fashionable equestrian accessories. Thus, why is Eskadron therefore special and why their selections are therefore popular among passengers?Eskadron - why do riders from all around the world love this brand?
Eskadron has been extremely popular among horse-riding lovers for several or more years now. This brand's products are distinguished by their own supreme quality attention for detail. Eskadron can also be valued for their unique practicality, elegance, innovativeness of their own projects, modern layout, and availability. The new offer includes both pro ones and items for recreational riders. So, you can find basic equestrian clothing, professional design, and various accessories necessary for the appropriate saddling of a horse. Eskadron offers saddle cloths, halters, rugs, bell boots for horses, vases, fly vases, drapes, but additionally hoodies, t-shirts, breeches, even reveal coats. All products come from the eu, which additionally verifies their quality.Eskadron's ranges
Eskadron has many selections. Some are seasonal, many others are constantly accessible their own offer. The most popular collections of this brand are:
Vintage Sports - launched twice per year, this lineup is made up exclusively of horse riding equipment. Products out of this collection are extremely straightforward, in conventional soft colours but at precisely the same time very elegant.
Platinum - launches once a year for those who enjoy conventional solutions. You'll mostly find black and gray colors along with delicate graphic motifs.
Young Star - lineup for kiddies that begin their adventure with horse riding. It's basic horse riding accessories in bright colors and extraordinary patterns.
Equestrian Fanatics - clothing line made for riders who like to stand out. Available coats, hoodies, and backpacks successfully unite casual clothing with equestrianism.
Vintage offer - Their steady offer of clothing, equipment, and accessories. It is possible to find services and products useful for training and regular rides but additionally elegant show clothing.

Eskadron is a brand used by cyclists from all over the world. For the relaxation of safety and riding both yours and your horse's, it is worth purchasing high quality articles, which would permit you to fully appreciate this exceptional sport.

BrandonCouby  (31.3.2020 12:35)

Howdy! <a href=http://erectionpills365.com/#cealis>viagara</a> good site.

ilamaqck  (31.3.2020 10:01)

<a href="https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpspainmanagementreview.html">https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpspainmanagementreview.html</a>
<a href="https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpryde_78.html">https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpryde_78.html</a>
<a href="https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpcitizenng_27.html">https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpcitizenng_27.html</a>
<a href="https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpcredenta_28.html">https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpcredenta_28.html</a>
<a href="https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpswww_52.html">https://dsfczxcett.blogspot.com/2020/03/httpswww_52.html</a>

Keepvid341p  (31.3.2020 8:53)

Hello there, I would like to share a handy online tool.
The Best <a href=https://keepvid.ch/en/youtube-to-mp4>YouTube to mp4</a> converter.
<a href=https://flvto.ch/de>youtube converter</a>
Support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4
MP3 is mainly for audio files, whereas MP4 is for multiple digital files. If you want to listen to music only, a tool that converts YouTube to MP3 is your choice. If you have enough space on your devices, you can download YouTube videos in MP4 format so that you can enjoy both music and videos. No matter which one you need, this tool is a good choice. You can download videos here and convert YouTube to MP3 to only enjoy the audio. This free online solution to YouTube download can assist you to download YouTube to MP3 and MP4. How to download from YouTube? Just give this tool a try.

godnagind  (31.3.2020 8:07)


Ęŕę ńîâĺđřŕňü ďîęóďęč â Äŕđęíĺňĺ
Ńóůĺńňâóţň îďđĺäĺëĺííűĺ ęŕňĺăîđčč ňîâŕđîâ č óńëóă, ęîňîđűĺ íĺëüç˙ ęóďčňü č çŕęŕçŕňü â îáű÷íîě číňĺđíĺňĺ. Íŕďđčěĺđ, ýňî íŕđęîňčęč, áŕçű äŕííűő ďîëüçîâŕňĺëĺé, âçëîěű ŕęęŕóíňîâ, ôŕëüřčâűĺ äîęóěĺíňű č äĺíĺćíűĺ ęóďţđű. Çŕ ďîďűňęó ďđčîáđĺńňč ďîäîáíűĺ ňîâŕđű ďîęóďŕňĺëţ áóäĺň ăđîçčňü óăîëîâíîĺ ďđĺńëĺäîâŕíčĺ č ňţđĺěíűé ńđîę.

Îäíŕęî â Äŕđęíĺňĺ ĺńňü <a href="https://hydra-pay.net">ăčäđŕ ěŕăŕçčí</a> ýňîăî ěŕđęĺňďëĺéńŕ âńĺăäŕ ę âŕřčě óńëóăŕě. Ďđč ýňîě âű îńňŕíĺňĺńü íĺçŕěĺ÷ĺííűě äë˙ ďđŕâîîőđŕíčňĺëüíűő îđăŕíîâ, ňŕę ęŕę âńĺ ďđîőîäčň ŕíîíčěíî, âęëţ÷ŕ˙ ďëŕňĺćč. Îďëŕ÷čâŕňü ňîâŕđű č óńëóăč ăčäđű ěîćíî ňîëüęî ďđč ďîěîůč ęđčďňîâŕëţňű.
Ďđčíöčď đŕáîňű Ăčäđű
Âîň îńíîâíűĺ çŕäŕ÷č Ăčäđű:

Ďîěî÷ü ďđîäŕâöó ďđîäŕňü ňîâŕđ;
Ďîęóďŕňĺëţ ďđčîáđĺńňč ňîâŕđ;
Ęîíňđîëčđîâŕňü ęŕ÷ĺńňâî;
Îáĺńďĺ÷čňü ŕíîíčěíîńňü âńĺő ńňîđîí.

 ňĺíĺâîě číňĺđíĺňĺ <a href="https://hydra-pay.net">ăčäđŕ ńŕéň ďđîäŕć äë˙ ŕíîíčěíűő ďîęóďîę</a>.  ďđčíöčďĺ ďîęóďęŕ ďđîčńőîäčň ďđčěĺđíî ňŕęćĺ, ęŕę č â îáű÷íîě číňĺđíĺň-ěŕăŕçčíĺ.  ýňîě âŕě ďîěîćĺň <a href="https://hydra-pay.net">ăčäđŕ ńŕéň çĺđęŕëî đŕáî÷ĺĺ</a>, ęîňîđűě ěîćíî âîńďîëüçîâŕňüń˙.

Ŕäěčíčńňđŕöč˙ äŕííîăî ňĺíĺâîăî Ěŕđęĺňďëĺéńŕ đĺăóë˙đíî ńëĺäčňü çŕ ęŕ÷ĺńňâîě ďđĺäîńňŕâë˙ĺěűő óńëóă. Äë˙ ýňîăî ńîâĺđřŕţňń˙ ęîíňđîëüíűĺ çŕęóďęč. Áëŕăîäŕđ˙ ýňîěó, ďîęóďŕňĺëč ěîăóň áűňü âńĺăäŕ óâĺđĺíű â ňîě, ÷ňî ďîëó÷ŕň ňîň ňîâŕđ čëč óńëóăó, íŕ ęîňîđűé îíč đŕńń÷čňűâŕëč.

https://hydra-pay.net/
[url]https://hydra-pay.net/[/url]

RonaldLot  (31.3.2020 6:47)

Hi! <a href=http://canadianonlinepharmacyhq.com/#medical-info>prescription price checker</a> excellent web site.

labedroomCox  (30.3.2020 23:12)

<b><a href=https://labedroom.com/>Farmhouse bedroom</a></b>
On site store you waiting huge assortment at cost. Our catalog contains price lists, mirrored nightstand data about alternatives fittings potential options complete modules.Each item furnishings produced directly from factory manufacturer. Decrease tariffs on amish bed achieved based on the absence of production retail space, for rent which due make payment and smallest state employees. No such costs provide the opportunity to establish affordable to every buyer prices for all groups goods.

Dennisded  (30.3.2020 23:09)

http://www.xe-88.asia/sitemap.xml - Click here...

godnagind  (30.3.2020 20:39)


×ňî ďđĺäńňŕâë˙ĺň ńîáîé Ăčäđŕ
Âńĺ, ęňî őîňü đŕç ńňŕëęčâŕëń˙ ń Äŕđęíĺňîě, ńëűřŕëč ďđî <a href="https://hydra-pay.net">Hydra</a>. Ýňî ňŕęîé ěŕđęĺňďëĺéń, ďëîůŕäęŕ, ďîőîćŕ˙ íŕ Ŕëčýęńďđĺńń, ęîňîđŕ˙ ďđĺäîńňŕâë˙ĺň âîçěîćíîńňü ňîđăîâŕňü çŕďđĺůĺííűěč ňîâŕđŕěč č óńëóăŕěč. Ăčäđŕ âęëţ÷ŕĺň â ńĺá˙ íĺńęîëüęî ěŕăŕçčíîâ, đŕńďîëîćĺííűő â ňĺíĺâîé ÷ŕńňč číňĺđíĺňŕ, ęîňîđŕ˙ íĺäîńňóďíŕ ÷ĺđĺç îáű÷íűĺ áđŕóçĺđű.
Ęŕę čńďîëüçîâŕňü <a href="https://hydra-pay.net">çĺđęŕëŕ Ăčäđű</a>
Ňŕę ęŕę íŕ ăčäđĺ ďđîâîäčňń˙ ňîđăîâë˙ č ďîęóďęŕ çŕďđĺůĺííűěč ňîâŕđŕěč č óńëóăŕěč, ňî ńŕéňű ěŕđęĺňďëĺéńŕ đĺăóë˙đíî áëîęčđóţňń˙ ďđîâŕéäĺđŕěč. ×ňîáű âîéňč íŕ ńŕéň, čńďîëüçóéňĺ <a href="https://hydra-pay.net">hydra çĺđęŕëŕ</a>, čő ěîćíî íŕéňč â ńëĺäóţůčő ěĺńňŕő:
Íŕ ňĺěŕňč÷ĺńęčő ôîđóěŕő;
Ďđîâĺđĺííűő ńŕéňŕő;
Ďŕáëčęŕő;
 çŕęđűňűő ÷ŕňŕő.

Čńďîëüçó˙ ýňč ěĺńňŕ ěîćíî âńĺăäŕ íŕéňč <a href="https://hydra-pay.net">hydra çĺđęŕëî đŕáî÷ĺĺ</a> č ďđčîáđĺńňč íóćíűé ňîâŕđ. Ďđč ýňîě ńëĺäóĺň ďđĺäďđčíčěŕňü âńĺ ěĺđű ďđĺäîńňîđîćíîńňč. Čńďîëüçóéňĺ VPN-ďîäęëţ÷ĺíčĺ, ŕíîíčěíűĺ ďđîęńč-ńĺđâĺđŕ, ëóęîâč÷íóţ ěŕđřđóňčçŕöčţ ÷ĺđĺç ŇÎĐ-áđŕóçĺđ.

Ňŕęčě îáđŕçîě, âű áóäĺňĺ âńĺăäŕ çíŕňü, ęŕęîĺ ó ěŕđęĺňďëĺéń <a href="https://hydra-pay.net>ăčäđŕ çĺđęŕëî đŕáî÷ĺĺ íŕ ńĺăîäí˙</a>, č ęŕę ňóäŕ ďîďŕńňü. Áëŕăîäŕđ˙ ďîńňî˙ííî âîçíčęŕţůčě ńŕéňŕě-çĺđęŕëŕě č âűńîęîé óđîâíč ŕíîíčěíîńňč ďđŕâîîőđŕíčňĺëüíűĺ îđăŕíű íĺ ěîăóň ďđčâëĺ÷ü ę îňâĺňńňâĺííîńňč íč ďđîäŕâöîâ, íč ďîęóďŕňĺëĺé.

https://hydra-pay.net/
[url]https://hydra-pay.net/[/url]

RonaldLot  (30.3.2020 19:45)

Hello there! <a href=http://canadianonlinepharmacyhq.com/#online-pharmacy-canada>canadian online pharmacy reviews</a> very good internet site.

RonaldLot  (30.3.2020 8:15)

Hello there! <a href=http://canadianonlinepharmacyhq.com/#cheap-drugs-online>price prescription</a> very good web page.

Lenka  (9.5.2018 15:35)

S montáží okna jsme spokojeni, montéři byli velmi šikovní a odvedli vynikající čistou práci.

Martin  (5.4.2018 10:13)

Dobrý den, velice moc děkuji za tak krásné dveře. Vše předčilo mé očekávání. Krása, nádhera a elegance. Velké poděkování.

Tomáš N.  (19.3.2018 14:23)

Včerejší montáž dveří na adrese Střekovská 1344/14 Praha 8 Kobylisy proběhla k mé spokojenosti, oba pracovníci byly profesionální, rychlí a odvedli perfektní práci a poradili si i s křivou podlahou. Museli oboje dveře zaříznout a dost se s tím potrápili a myslím, že by si zasloužili nějakou finanční odměnu :-). Děkuji za perfektní spolupráci.

Adéla  (23.11.2016 15:14)

Firma se se nechová k zákazníkům solidně!

Naslibuje termín dodání za 4 týdny (i v rámci mailové komunikace), po 7 týdnech a mých 2 urgencích, bez kterých by zboží nebylo naskladněno ani teď je snad zboží konečně na skladě. Po mé stížnosti a žádosti o kompenzaci - slevu kvůli stavební firmě, která mi provádí rekonstrukci a stále čekala na okna mi bylo arogantně nabídnuto 90 kč slevy!! Po mém nesouhlasu a prověřením vedení firmy mi byla kompenzace úplně zamítnuta a postupí hodnocen jako standardní. Je to bohužel již podruhé, kdy se ke mě firma nezachovala solidně a proklientsky!

Nedoporučuji, raději si připlaťte a dostanete dodávku včas, s kvalitní montáží a solidním obchodním přístupem!

res.vsetin  (26.7.2016 13:07)

Vekra lže zákazníkům, pomlouvá konkurenci přičemž kvalita jejich výrobků a služeb je na tragické úrovni. Veškeré pomluvy okenářských společností na internetu piše právě Vekra s cílem očernit konkurenci a na jejich úkor získat zakázky.

Podívejte se na kvalitu MADE IN VEKRA ZDE: www.oknavekra.eu

Petr Šourek  (30.3.2015 19:10)

Dobrý den pane Pavle, jestli se tedy vůbec tak jmenujete. Napište prosím datum, kdy nás můžete navštívit. Ukážu Vám mile rád výrobu. Pevně věřím tomu, že do toho půjdete a nebudete jen nesmyslně plkat. Je až zarážející, jakým způsobem pomlouváte držitele certifikace ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA.

Pavel  (15.9.2014 8:37)

Lhaní pana Šourka je neustále intenzivní. Nikdy tato firma okna nevyráběla! Vždy nakupovala v Polsku, poslední dobou něco málo v Othermu, aby to vypadalo jako česká okna. Nic víc. Pane Šourku, kde máte tedy tu "svou" výrobu? Napište nám to tady, rádi se zákazníci přijedou podívat. Děkujeme.

Pavel  (15.8.2014 9:04)

Firma Oknoplastik je velice neseriózní. Ačkoliv dodávají kvalitní okna od Othermu, jejich jednání je až šokující, montážní dělníci nejsou obeznámeni se situací na stavbě a obchodní zástupce má pouze jediný cíl - prodat nejdražší okna bez ohledu na stavbu, druh lokality a selského rozumu.

comik  (21.7.2014 15:09)

Firmu Oknoplastik nedoporučuji. Velké problémy při řešení vad. Raději by měli hned zaplaceno za chybnou montáž i za prodlení s dodávkou. Velice špatné jednání.

RE:SAN Salvador  (10.4.2013 16:07)

Není pravda že okna od výrobce jsou levnější než od překupníka.Většinou jsou naopak dražší,protože si na tom nahodí svoji marži a bud chceš nebo ne!!!To vím naprosto přesně

Petr Šourek  (26.3.2013 10:30)

Dobrý den,
Oknoplastik nemá okna z Polska. V případě zájmu, rád vezmu pan Trávníčka do výroby v ČR. Reklamace pana Trávníčka trvala sice delší dobu, nicméně po celou dobu reklamace byla společností Oknoplastik vrácena částka za poškozené okno.
S pozdravem
Petr Šourek jednatel společnosti Oknoplastik s.r.o.

San Salvador  (23.11.2012 14:26)

Oknoplastik bere většinu oken z Othermu (profil Salamander) - čili Window Holding.... Pokud okna - jedině od výrobce. Proč platit marži navíc.

Jan Trávníček - Obecnice  (16.11.2012 15:34)

Od firmy Oknoplastik opravdu raději nic, na okna čekám dodnes již 3 měsíce, nabídky nekompletní a až po několika urgencích . Při dotazu, kde mají výrobu , tak nejsou schopni odpovědět , evidentně s Polska , ale za tu cenu ?? Zakázka namontována jen částečně , montážní pracovníci absolutně neochotní .


Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x